Zrównoważony Rozwój

Kierunki rozwoju Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. wynikają z przyjętej Strategii Rozwoju Spółki na lata 2013-2016, która z kolei jest spójna i ściśle związana ze Strategią Rozwoju Grupy Azoty na lata 2012-2020, stanowiącej realną wizję rozwoju i wzrostu wartości Grupy, opartej na fundamentach dotychczasowych działań i doświadczeń, jasno i precyzyjnie określającej przyjęte kierunki zrównoważonego rozwoju, co w konsekwencji ma zapewnić Grupie Azoty trwałą poprawę pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju, przy stałym budowaniu wartości Grupy.

Spółka PKCh w swoich zamierzeniach strategicznych koncentrować się będzie na poniższych filarach działalności:
 • Zarządzanie realizacją wszystkich inwestycji w Grupie Azoty - budowa platformy dla rozwoju technologicznego oraz wzrostu wartości Grupy Azoty
  W ramach tego zamierzenia strategicznego, Spółka koncentruje się na obsłudze procesów inwestycyjnych w Grupie, dążąc sukcesywnie w kolejnych okresach do poszerzania portfela zamówień z Grupy, o kolejne obsługiwane inwestycje, aby w roku 2014 osiągnąć wskaźnik obsługi 100% planowanego na dany okres portfela inwestycyjnego całej Grupy.

 • Restrukturyzacja i dezinwestycje oraz koncentracja na działalności core business
  Zgodnie z przyjętymi założeniami w chwili obecnej Spółka koncentruje swoje zadania i kompetencje w obszarze usług projektowych, EPCM i restrukturyzacji Spółek zależnych. W tym ostatnim obszarze Spółka realizuje dwa kluczowe zadania realizowane w procesach restrukturyzacyjnych: podnoszenie efektywności i przez to wartości Spółek zależnych, obsługujących ciągi produkcyjne, oraz standaryzację ich działania i integrację systemową, proceduralną, informatyczną tak, by nawet po sprzedaży zachowane były korporacyjne standardy współpracy. Zgodnie z tym działaniem strategicznym w roku 2016 Spółka koncentrować ma się tylko na pierwszym obszarze, kończąc do tego czasu procesy restrukturyzacyjne i dezinwestycyjne.

 • Integracja systemowa z Grupą Azoty, polegająca na osiągnięciu procesowej spójności planistycznej i operacyjnej z Grupą Azoty
  Grupa Kapitałowa tworzy jeden wielki system podmiotów połączonych, gdzie poszczególne Spółki wzajemnie na siebie oddziaływują, razem budując ostateczny skonsolidowany wynik Grupy. Tym, co łączy ten organizm są systemy planowania, monitorowania i kontroli realizacji egzemplifikowane systemem informatycznym. W ramach tego działania, Spółka zrealizuje pełną integrację IT, systemową, proceduralną i kontrolną z Grupą tak, by zapewnić pełną standaryzację współpracy/obsługi i doskonalić kontrolę kosztową. Docelowo osiągnięta musi być 100% integracja systemowa, proceduralna i informatyczna z Grupą.

 • Rozwijanie kompetencji projektowych i zarządczych w ramach projektów inwestycyjnych
  Kluczowe, z punktu widzenia świadczenia usług zarządzania inwestycjami, jest efektywne, najwyższej jakości, przy zachowaniu reżimu kosztowego i terminowe realizowanie inwestycji. W tym obszarze Spółka zamierza w sposób ciągły doskonalić i rozwijać zespoły pracownicze i ich kompetencje inżynierskie oraz zarządcze, szkoląc ich i wyposażając w narzędzia, tak by osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji ze świadczonych usług.

 • Poprawa efektywności ekonomicznej procesów inwestycyjnych
  Pomimo specyficznej formuły działania, polegającej na oparciu się na jednym kliencie będącym właścicielem Spółki, istotnym elementem jest efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia. W związku z tym, ostatnim obszarem działalności jest takie planowanie i realizacja działania, aby zapewnić Spółce wydolność finansową zapewniającą możliwość realizacji zakreślonych wcześniej zadań i dającą możliwość rozwijania się, tak by świadczyć usługi coraz wyższej jakości i w coraz szerszym zakresie.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.