Kalendarium historyczne

23 grudnia 2008 roku do Rejestru Przedsiębiorców wpisana została Spółka Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (PKCh) z siedzibą w Warszawie. Kapitał Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o. na tym etapie działalności utrzymywał się na minimalnym poziomie 50 tys. złotych (1 000 udziałów po 50 zł). W całości wniósł go CIECH S.A. Założono wówczas, że docelowo kapitał wzrośnie do wysokości, umożliwiającej realizację zadań Spółki. 

5 stycznia 2009 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 50 tys. zł, przez ustanowienie 1 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Wyłączono prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów przez dotychczasowego Wspólnika (CIECH S.A.), a wszystkie nowe udziały przeznaczone zostały do objęcia przez nowych Wspólników, tj. ZAK S.A. oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów). Nowi Wspólnicy w dniu 5 stycznia 2009 roku złożyli oświadczenia o przystąpieniu do Spółki PKCh i objęciu jej nowych udziałów. Kapitał zakładowy Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o., po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 lutego 2009 r., wyniósł 100 tys. zł. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: CIECH S.A. – 1 000 udziałów, stanowiących 50% kapitału zakładowego; ZAK S.A. – 500 udziałów, stanowiących 25% kapitału zakładowego, Azoty Tarnów – 500 udziałów, stanowiących 25% kapitału zakładowego.

1 września 2010 roku, na podstawie zawartej pomiędzy CIECH S.A. a Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. umowy warunkowej sprzedaży 1 000 udziałów w Spółce Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki, nastąpiło przeniesienie własności udziałów na rzecz Azotów Tarnów. Zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 16 września 2010 roku. W związku z tym udział Azotów Tarnów w kapitale zakładowym Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. wzrósł do 75%, a tym samym PKCh stała się Spółką zależną Azotów Tarnów.

27 października 2010 roku, wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zmienione zostały dotychczasowa siedziba i adres firmy. Siedziba firmy została przeniesiona z Warszawy do Krakowa.

20 października 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 85 530 550 PLN, poprzez wniesienie przez dotychczasowych Wspólników: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. i ZAK S.A., w formie aportu udziałów ich Spółek zależnych oraz wkładów pieniężnych. Do Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o.o. trafiło 100% udziałów Spółek: Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Tarnów Sp. z o.o., Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., PROReM
Sp. z o.o., ZWRI Sp. z o.o., ASTER ZAK Sp. z o.o., ZAK SERWIS Sp. z o.o., „REKOM” Sp. z o.o., „CHEMZAK” Sp. z o.o. oraz 72,17% udziałów Spółki AUTOMATYKA Sp. z o.o. Tym samym kapitał zakładowy i wpłacony Spółki osiągnął wartość 85 630 550 PLN.

23 listopada 2011 roku dokonano wpisu do rejestru KRS, na podstawie którego zmieniona została siedziba i adres Spółki. Siedziba Spółki Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. została przeniesiona do Tarnowa.

W grudniu 2011 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji biznesowej i finansowej dalszego funkcjonowania konsorcjum, obejmującej swym zakresem działania restrukturyzacyjne oraz konsolidacyjne tworzących je podmiotów.

Pierwszym z kroków podjętych w ramach restrukturyzacji Grupy PKCh była prywatyzacja Spółki ZWRI Sp. z o.o. W marcu 2012 roku, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń korporacyjnych, doszło do zbycia 100% udziałów Spółki ZWRI, stanowiących składnik aktywów trwałych spółki PKCh, zgodnie z warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji między Stronami.

Kolejnym etapem założonej koncepcji była konsolidacja wyodrębnionych grup Spółek zależnych, funkcjonujących w poszczególnych obszarach działalności Grupy PKCh. Funkcję konsolidatora oraz podmiotu inicjującego i pełniącego nadzór nad właściwym przebiegiem wewnętrznych procesów restrukturyzacyjnych powierzono Spółce PKCh. W efekcie działań przeprowadzonych w tym zakresie dokonano następujących przekształceń:
31.07.2012 r. – połączenie Spółek: Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. jako spółki przejmującej i BIPROZAT sp. z o.o. jako spółki przejmowanej,
31.08.2012 r. – połączenie Spółek: PROREM Sp. z o.o. jako spółki przejmującej oraz Zakład Remontowy REKOM sp. z o.o. i ZAK SERWIS Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych,
31.08.2012 r. – połączenie Spółek: Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jako spółki przejmującej i CHEMZAK sp. z o.o. jako spółki przejmowanej,
31.10.2012 r. – połączenie spółek AUTOMATYKA Sp. z o.o. jako spółki przejmującej i ASTER ZAK Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.

W wyniku tych połączeń powstały silne podmioty, skupiające dotychczasowe obszary działalności:
obszar procesów inwestycyjnych i projektowania – Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.,
obszar utrzymania ruchu, remontów maszyn i urządzeń oraz prac serwisowych – PROREM Sp. z o.o.,
obszar laboratoriów, drobnej produkcji chemicznej i ratownictwa chemicznego – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,
obszar automatyki, systemów kontrolno-pomiarowych oraz elektryki – AUTOMATYKA Sp. z o.o.

Na przełomie 2012 i 2013 roku przeprowadzono szereg działań w zakresie rebrandingu Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, w konsekwencji których wprowadzona została nowa marka „Grupa Azoty” oraz stopniowo dokonano zmian nazw wszystkich podmiotów, wchodzących w skład Grupy. Zmiana nazwy PKCh została zatwierdzona przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 14 lutego 2013 roku, a formalny wpis w KRS został dokonany dnia 28 lutego 2013 roku. Od tego momentu Spółka działa pod firmą Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.).  Analogiczne zmiany, w zakresie nazwy, zostały wprowadzone również w podmiotach zależnych PKCh.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.