Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Kapitałowa
Grupa Kapitałowa
Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.Rozwiń

Udziały w kapitale należące do Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. : 77,86 %

Podstawowa działalność firmy Grupa Azoty Automatyka koncentruje się na projektowaniu, wykonawstwie, rozruchu, obsłudze i serwisie przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oraz usługach z zakresu elektroenergetyki.

Świadczenie tak szerokiego zakresu usług umożliwia bogate zaplecze, na które składają się m.in.: nowoczesne pracownie diagnostyczne, remontowe i kalibracyjne przyrządów pomiarowych i elementów systemów sterowania, warsztaty mechaniczne, stacja prób 0,4 i 6 kV oraz laboratorium wzorcujące.

Spółka w Tarnowie i Kędzierzynie zatrudnia łącznie ok. 380 pracowników. Ich rozległa wiedza, duże doświadczenie i znajomość procesów technologicznych z dziedzin chemii, energetyki i ekologii pozwala firmie sprawnie opracowywać nowe, dedykowane rozwiązania, a także integrować je z systemami funkcjonującymi u klientów.

Największym atutem spółki Grupa Azoty Automatyka, który odróżnia ją od konkurencji są: połączenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, a także postaw odpowiednich do sytuacji czyli kluczowe kompetencje.

Kalendarium

1997 – Powstanie spółki Automatyka Zakład Pomiarów i Automatyki – jednostka organizacyjna Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., działająca pod różnymi nazwami od 1927 r. – został przekształcony w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością Automatyka.
1999 – Powstanie spółki Aster ZAK W wyniku połączenia Zakładu Automatyki oraz Zakładu Elektrycznego, wyodrębnionych z Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A., powstała spółka Aster ZAK.
2011 –  Przejęcie większościowych udziałów przez PKCh Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. nabyło udziały spółek zależnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. i ZAK S.A. Konsorcjum przejęło 100% udziałów spółki Aster ZAK i 72% udziałów spółki Automatyka. Od tego czasu PKCh jest odpowiedzialne za restrukturyzację, prywatyzację i konsolidację spółek zależnych, znajdujących się w strukturze holdingu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów.
2012 – Połączenie spółek Zgodnie z przyjętym przez PKCh planem restrukturyzacji i konsolidacji spółek branżowych z Kędzierzyna-Koźla i Tarnowa nastąpiło połączenie spółek Automatyka oraz Aster ZAK. Scalenie tych dwóch pokrewnych branżowo firm w jednolity organizm miało na celu osiągnięcie efektu synergii, czyli efektywnego wykorzystania wspólnego potencjału i zwiększeniu konkurencyjności.
2013 – Zmiana nazwy spółki Z dniem 19 kwietnia 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki na Grupa Azoty AUTOMATYKA sp. z o.o.

Kluczowe kompetencje

Bogate doświadczenie oraz rozległa i wszechstronna wiedza personelu firmy sprawia, że spółka Grupa Azoty Automatyka może swobodnie i z powodzeniem działać w sektorze automatyki, elektroenergetyki, telekomunikacji i IT oraz w branżach pokrewnych.

Automatyka

 • projektowanie branży AKPiA,
 • dobór aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, kompletacja dostaw,
 • realizacje „pod klucz",
 • montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • systemy sterowania PLC, DCS, SCADA,
 • utrzymywanie ruchu instalacji przemysłowych w zakresie automatyki,
 • diagnostyka i remonty AKPiA.

Elektroenergetyka

 • pomiary i badania elektryczne,
 • projekty i realizacja instalacji elektrycznych, szaf rozdzielczych, ochrony przepięciowej,
 • remonty maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • budowa, naprawy i pomiary linii kablowych,
 • utrzymanie ruchu urządzeń i instalacji elektrycznych na instalacjach produkcyjnych,
 • remonty i modernizacja sieci oświetleniowych.

Telekomunikacja & IT

 • sieci telefoniczne,
 • projektowanie i obsługa sieci komputerowych,
 • telekomunikacja i IT,
 • technika światłowodowa,
 • komputery i Internet.

Inne specjalizacje

 • analityka procesowa gazów i cieczy,
 • analityka laboratoryjna,
 • serwis wag i systemów ważących,
 • systemy monitoringu imisji i emisji,
 • izotopowa aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • monitoring przemysłowy, telewizja dozorowa,
 • klimatyzacja,
 • ogrzewanie,
 • termowizja,
 • systemy pożarowe,
 • mechanika precyzyjna.
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.Rozwiń

Udziały w kapitale należące do Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. : 100 %

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Obejmuje on, m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych, zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przyjmowanych od firm zewnętrznych jak również osób fizycznych; na potrzeby świadczenia ostatniej z wymienionych usług firma posiada i eksploatuje około 200 ha. składowisk.

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. posiada cztery laboratoria specjalistyczne tworzące Zespół, posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji oraz Zatwierdzenia Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej. Podstawową działalność laboratoriów stanowią usługi laboratoryjne o uzupełniającym się wzajemnie charakterze. Do najważniejszych ich zadań należy: badanie czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy, badania mikrobiologiczne i chemiczne żywności i wody, badania czystości powierzchni, powietrza oraz higieny procesów produkcji, badania ścieków, wód powierzchniowych, basenów, kąpielisk i osadów ściekowych oraz badania z zakresu diagnostyki weterynaryjnej. Laboratoria oferują także nie akredytowane pomiary imisji i emisji oraz badania gleby i odpadów.

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. prowadzi szkolenia zawodowe, specjalistyczne i dokształcające oraz zajmuje się produkcją wyrobów z politetrafluoroetylenu oraz regranulatów PA, PE, POM.

Kalendarium

Początki spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. sięgają 1968 r. W tym roku powołano do życia Stację Ratownictwa Chemicznego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Jej podstawowym zadaniem było likwidowanie zagrożeń chemicznych w transporcie drogowym, kolejowym oraz w zakładach produkcyjnych.

Od 1994 roku firma działa jako jednostka samodzielna. W wyniku wydzielenia ze struktury Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością weszła w skład Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. W latach 1998-2009 spółka sukcesywnie rozszerzała, pierwotnie bardzo wąski, obszar swojej działalności. Najlepiej dynamikę rozwoju spółki obrazuje wielkość zatrudnienia. W 1994 r. w firmie pracowało około 54 osób, obecnie zaś pracuje w niej około 300 osób.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh nastąpiło połączenie spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (jako spółką przejmującą) ze spółką „CHEMZAK” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (jako spółką przejmowaną).

W chwili obecnej Grupa Azoty JRCh sp. z o.o. jest firmą usługowo-produkcyjną o szerokim zakresie działalności. Odejmuje on, m.in.: usługi specjalistyczno-ratownicze, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, oczyszczanie mechaniczne, biologiczne i chemiczne ścieków przemysłowych, utylizację i składowanie odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych; na potrzeby świadczenia ostatniej z wymienionych usług firma posiada i eksploatuje około 200 ha. składowisk.

Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.Rozwiń

Udziały w kapitale należące do Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. : 100 %

Grupa Azoty Prorem prowadzi działalność od 1998 roku. Główną specjalizacją jest nadzór, wykonawstwo, rozruch i przekazanie do eksploatacji obiektów nowo budowanych oraz eksploatowanych. Usługi świadczone są głównie w branżach:

 • chemicznej,
 • petrochemicznej,
 • energetycznej.

Na dynamiczny rozwój spółki wpływ miały liczne kontrakty i idące w ślad za nimi doskonałe referencje. Szczególnie dużo uwagi Spółka skupia wobec Partnera Strategicznego, jakim jest Grupa Azoty S.A. gdzie naszym głównym zadaniem jest bieżąca obsługa konserwacyjno-remonotowa obiektów produkcyjnych.

Obecnie Spółka dysponuje ogromnym potencjałem, jakim jest wieloletnie doświadczenie w branży oraz posiadane know-how oraz prężna i dynamiczna 600-osobowa załoga gotowa stawić czoła nawet najbardziej ambitnym wyzwaniom.

Kalendarium

Grudzień 1998 Utworzenie PROReM Sp. z o.o.  Firma powstaje pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może działać pod nazwą skróconą „PROReM" Sp. z o.o.
Styczeń 2001 Połączenie Przedsiębiorstwa Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z inną spółką należącą do Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. tj. z Zakładem Remontów Specjalistycznych „REMZAT” sp. z o.o. Spółką przejmującą jest PROReM Sp. z o.o.
Grudzień 2001 Zmiana nazwy przedsiębiorstwa. Od tej pory spółka działa pod firmą „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona „PROReM" Sp. z o.o.
Maj 2002 Spółka poszerza działalność o prace likwidacyjne, demontażowe instalacji, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Sierpień 2004 W Spółce utworzone zostały nowe działy: Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Metalograficzne i Zespół Wibroakustyki, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Październik 2011 Udziały w Spółce (100%) obejmuje Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
Luty 2012 Spółka działa pod firmą PROReM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona PROReM Sp. z o.o. Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.
Lipiec 2012 Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o połączeniu PROReM Sp. z o.o. ze spółkami Rekom sp. z o.o. i ZAK Serwis sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.
Sierpień 2012 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia rejestruje połączenie. Spółką przejmującą jest PROReM sp. z o.o. W wyniku połączenia kapitał zakładowy zostaje podwyższony i wynosi 11.566.600 zł.

Grupa Azoty Prorem dysponuje ogromnym potencjałem, jakim są wieloletnie doświadczenie w branży oraz prężna i dynamiczna załoga. Park maszynowy, którym Spółka dysponuje, jest stale unowocześniany, dodatkowo trwa modernizacja warsztatów. Spółka dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników poprzez organizację szkoleń i kursów, co pozwala na wdrażanie nowoczesnych technologii remontów i montażu urządzeń chemicznych.

Wyszukiwarka